ORGANIZING COMMITTEE

Dr_Arun_Kumar_Gupta.jpg

Dr. Arun Kumar Gupta

Course Chairperson

Dr. Surabhi Vyas .jpg

Dr. Surabhi Vyas

Organizing Secretary

Dr_Manisha_Jana.jpg

Dr. Manisha Jana

Scientific Coordinator

Dr_Priyanka_Naranje.jpg

Dr. Priyanka Naranje

Joint Organizing Secretary

Dr_Ashu_Seith_Bhalla.jpg

Dr. Ashu Seith Bhala

Course Director

Smita Photo.jpg

Dr. Smita Manchanda

Organizing Secretary

Dr_Deva_Senathipathi_K.jpg

Dr. Devasenathipathy K.

Scientific Coordinator

Dr. Ankur Goyal.jpg

Dr. Ankur Goyal

Treasurer