© AIIMS RADIOLOGY COURSES

FACULTY

 1. Dr Abhishek Mahajan

 2. Dr Anant Mohan

 3. Dr Ankur Goyal

 4. Dr Aparna Irodi

 5. Dr Arvind Chaturvedi

 6. Dr Arvind Kumar

 7. Dr Ashu Seith Bhalla

 8. Dr Deepali Jain

 9. Dr Devasenathipathy K

 10. Dr Dodul

 11. Dr Karan Madan

 12. Dr Mandeep Garg

 13. Dr Manisha Jana

 14. Dr Mukesh Yadav

 15. Dr Prabhat

 16. Dr Priyanka Naranje

 17. Dr Rakesh Kumar

 18. Dr Randeep Guleria

 19. Dr Rajender Parshad

 20. Dr Raju Sharma

 21. Dr S Bal

 22. Dr Sameer Bakshi

 23. Dr Sandeep Aggarwala

 24. Dr Smita Manchanda

 25. Dr Sudheer Arava

 26. Dr Sumit  Mukhopadhyay

 27. Dr Surabhi Vyas

 28. Dr Vijay Hadda

 29. Dr Zafar Neyaz